ÁSZF

A HORUS TRAVEL UTAZÁSI ÜGYNÖKSÉG KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Mely létrejött Horus Travel Utazási Ügynökség Kft. (cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14., tel: +36 70 253-4816, adószám: 29312874-1-42; Cégjegyzékszám: 01-09-386677; MKEH bejegyzési szám: U-001941) (a továbbiakban: Horus Travel), mint utazásszervező és a megrendelő:

 

neve:…………………………………………………………………………………………….

 

címe: ……………………………………………………………………………………………

 

e-mail címe:………………………………………………………………………………….

 

telefonszáma:………………………………………………………………………………. mint utas között.

 1. A Horus Travel által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) és az utazásszervező, valamint utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve az ezen általános utazási feltételekben foglaltak az irányadóak.
 2. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés az Utas által megrendelt szolgáltatások, a résztvevők számának és szükséges adatainak megadásával, valamint a megrendelt szolgáltatás 40%-nak megfelelő összeg előleg címén történő befizetésével lép hatályba. 
 3. Az Utas a teljes részvételi díjat - előleg esetén azzal csökkentett mértékben - legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 35 nappal köteles megfizetni. Az indulást megelőző 35 napon belül az Utas már nem előleget, hanem a teljes részvételi díjat fizeti meg a Horus Travel részére. 
 4. Az utasnak jogában áll a teljes részvételi díjat Forintban vagy Euróban teljesíteni. Az árak meghatározásához használt Euró árfolyam a Horus Travel által megállapított árfolyam, melyet az utas elfogadhat, vagy választhatja a fizetést a Horus Travel elsődleges valutanemében, Forintban. A Horus Travel fenntartja a jogot az általa közzétett Euró árfolyam megváltoztatására a különböző akciókban az árfolyam ingadozása és változása alapján.
 5. Az utas által választott Euró vagy Forint alapú szerződés megkötése és az előleg befizetése után, az utas a fennmaradó összeget Forintban és Euroban is teljesítheti. Amennyiben a szerződés törlésre vagy módosításra kerül, a Horus Travel a visszatérítendő összeget (az utas által kezdeményezett törlés esetén a 16. pontban részletezett kötbér levonás után) a befizetéssel megegyező valutában téríti vissza. Forintos fizetés esetén Forintban, eurós fizetés esetén Euróban.
 6. A Horus Travel által kiadott ajánlatokban szereplő képek minden esetben illusztrációk.
 7. Az Utas jogosult az Utazási Szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személyre engedményezni úgy, hogy köteles erről a Horus Travel-t haladéktalanul írásban tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni. Az Utas csak olyan személy részére engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az Utazási Szerződésben rögzített feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik. Engedményezésre csak változatlan szolgáltatások mellett van lehetőség, vízumköteles országokba szóló utazás esetén pedig csak akkor, ha az engedményezés folytán belépő személy a szükséges vízummal rendelkezik. 
 8. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, hacsak a továbbszállítás vagy megőrzés céljából az iroda képviselője át nem vette. Körút programoknál, az autóbuszos utazások esetén, amennyiben az utazások időtartama technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok stb.) jelentős késés következik be, ezért a Horus Travel-t felelősség nem terheli. A Horus Travel kötelessége – lehetőségeihez mérten – intézkedni a hiba mielőbbi elhárításáról. A Horus Travel – a helyszíni körülmények függvényében – fenntartja a jogot az útvonal megváltoztatására.
 9. A Horus Travel informálja az utasokat, hogy a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet és a légi fuvarozók felelősségéről szóló a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett Berni (COTIF) Egyezmény alapján a Horus Travel-t nem terheli felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. A Horus Travel az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére. 
 10. A Horus Travel fenntartja magának a jogot, hogy az Utazási Szerződésben meghatározott díjakat a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén felemelheti. Erre kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása miatt, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek (ideértve az üzemanyagköltségeket és az egyéb kötelező terheket, így különösen a repülőtéri illetéket), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt kerülhet sor. E körülmények bekövetkezése esetén a Horus Travel a részvételi díjat csak az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal emelheti fel úgy, hogy a díjemelés okát és mértékét az Utassal írásban közölnie kell. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti díj 8%-át meghaladja, az Utas az értesítéstől számított 2 munkanapon belül elállhat az Utazási Szerződéstől. Ez esetben a Horus Travel a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti. Az iroda fenntartja magának a jogot, hogy áremelést hajtson végre, amennyiben az adott évre kalkulált devizaárfolyamok nagymértékben megváltoznak. Ha az Utas nem áll el a szerződéstől a fenti okból, akkor ennek megfelelően az Utazási Szerződést módosítják. 
 11. Az Utas az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat a szerződéstől, ha az Utas
  • A részvételi díj 8%-ot meghaladó megemelése, illetve az Utazási Szerződésben foglaltak lényeges módosítása, vagy a program lényeges megváltozása miatt áll el a szerződéstől, a 13. pontban meghatározott jogok illetik meg.
  • Ha egyéb okokból áll el az Utazási Szerződéstől, a Horus Travel jogosult az addig felmerült költség megtérítését igényelni, de ez a

befizetett díj összegét nem haladhatja meg. A Horus Travel nem igényelhet kártérítést, ha az Utas az elállási jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 61 nappal vagy az Utazási Szerződésben az elállásra meghatározott időtartam alatt gyakorolja. 45 napon belüli időpont, vagy szálláshely módosítása lemondásnak minősül.

 1. Az Utazási Szerződésben rögzített bármelyik utas név megváltoztatása
  • menetrend szerinti járat esetén a névmódosítás a légitársaság feltételei alapján történik a szabad helyek, osztály és illeték különbözet, valamint módosítási díj függvényében. A módosításból eredő többletköltség az Utast terheli.
  • egyes szállodák foglalása esetén a névmódosítás külön díj ellenében történik, a szerződésen szereplő szállás díjszabásának függvényében. Némely szálláshely fenntartja magának a jogot a már visszaigazolt Utas nevek megváltoztatásának elutasítására.
 2. Az Utasnak jogában áll az Utazási Szerződéstől 61 napon belül is elállni meghatározott kötbérfizetési kötelezettség mellett. Az utazás megkezdése előtti
  • 61. napig kötbérmentes
  • 60-35. nap között 10%
  • 34-24. nap között 40%
  • 23-15. nap között 70%
  • 14. napon belül 100% bánatpénz fizetendő, amely összeget a Horus Travel jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.
 3. Postai úton történő lemondás időpontját a tértivevényes levélnek az irodához történő beérkezési ideje határozza meg. Vita esetén a Horus Travel a tértivevényes levelet azzal a nappal tekinti megérkezettnek, amikor a Horus Travel aláírta az igazoló szelvényt.
 4. Amennyiben az Utas lemond a kifizetett szolgáltatásokról vagy valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy az érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, úgy a befizetett díjra vagy kártérítésre igényt nem tarthat.
 5. Ha a Horus Travel az Utast az utazás megkezdését követően saját hibájából jogszabálysértés miatt az utazásból kizárja, az Utas a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, deviza-, vám-, stb. előírásoknak nem felelt meg.
 6. A Horus Travel az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal írásban elállhat a szerződéstől. Ha a Horus Travel nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől, akkor köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, kivéve ha az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, illetve ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. Ha a Horus Travel nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől, akkor köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, valamint az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, amennyiben ennek nyújtására a Horus Travel-nek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a Horus Travel köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni.
 7. Ha az utazás megkezdését követően a Horus Travel a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha a Horus Travel ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, a Horus Travel köteles az Utast az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni. Egyes esetekben a szálloda túltöltése esetén az utazási iroda kártérítési kötelezettség nélkül elhelyezheti az Utasait a helyi besorolásnak megfelelő azonos kategóriájú szállodában. A szálláshely típusa a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatot tartalmazza.
 8. A Horus Travel nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni és jegyzőkönyveztetni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Külföldi szálláshely szolgáltatásaival kapcsolatos kifogásokat, panaszokat minden esetben a jelezni kell a szállodának és az elkészült jegyzőkönyv egy példányát az Utas köteles a szálláshely részére átadni. A külföldi szálláshely csak a helyszínen benyújtott panaszokat tudja kivizsgálni és orvosolni, utólagosan már nem áll módjában javítani a szolgáltatásokon vagy megoldani azt. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Horus Travelnek írásban a helyszínen készített jegyzőkönyv megküldésével együtt jelentheti be. Az Utas kizárólag csak saját maga, illetve a vele egy Utazási Szerződésen szereplők nevében nyújthat be panaszt, kártérítési igényt. A kárigény késedelmes bejelentése esetén a Horus Travel mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. 

A Horus Travel a határidőben bejelentett kárigény indokoltságát köteles felülvizsgálni és álláspontjáról az Utast írásban tájékoztatni a kézhezvételtől számított 30 napon belül. A kártérítés összege a szolgáltatás díjának (a részvételi díj) összegét nem haladhatja meg.

20. A Horus Travel felel az Utazási Szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha

 1. a szerződés               teljesítésében         mutatkozó              hiányosságok         az            Utas        magatartására        vezethetők    vissza,    vagy
 2. a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát a Horus Travel kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c.) vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Horus Travel akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a Horus Travel a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a Horus Travel felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis major) jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.

A b) és c) pontok esetében a Horus Travel köteles segítséget nyújtani az Utasnak, amennyiben nehézségei támadnak.

 1. Ha az utazási szerződés az utazás időtartama alatt szűnik meg, az utazásszervező köteles az utas hazautazásának megszervezésében segítséget nyújtani, melynek költségei az utast terhelik, kivéve, ha a szerződés az utazásszervezőnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból szűnt meg.
 2. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 3. A személyiségi jogok védelme érdekében az Utasok nevét, tartózkodási helyét, elutazási és visszaérkezés időpontját még sürgős esetben sem adjuk meg harmadik személynek, kivéve ha azt az Utas maga nem kérte. Kérjük elutazása előtt tájékoztassa erről hozzátartozóit.
 4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori kül- és belföldi hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. beutazási, útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából vagy megsértéséből eredő összes kár és költség az Utast terheli, a Horus Travel ezekért felelősséget nem vállal. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 13. pont szerinti bánatpénzt tartoznak megfizetni.
 5. Ha a 281/2008. (XII.28.) Korm. Rendelet eltérően nem rendelkezik, a szerződésszegésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 6. A felek vállalják, hogy az iroda által szervezett utazással kapcsolatos vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Horus Travel székhelye szerinti kizárólagos Bíróság illetékességét, illetőleg értékhatártól függően a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A díjemelés indokoltsága és az Utazási Szerződés hiányossága miatt az Utas a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat.
 7. A főutas (megrendelő) az utastársak nevében kijelenti (egyéni és csoport foglalás esetében is), hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed a részvételi díj előleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is.

AZ UTAS KIJELENTI, HOGY A HORUS TRAVEL ÁLTAL KIADOTT UTAZÁSI SZERZŐDÉST EGÉSZÉBEN ÉS RÉSZLETEIBEN EGYARÁNT MEGISMERTE AZOKAT ELFOGADJA ÉS A SZERZŐDÉS EGY PÉLDÁNYÁT ÁTVETTE.

 

Kijelentem, hogy a fentieket elolvastam, magamra és utastársaimra nézve is tudomásul vettem.

 

 

 

____________________________            __________________________ 

         Ügyfél aláírása                               Ügyintéző aláírása 

 

 

 

 

Dátum: _______________________